امروز پنجشنبه 22 آذر


درباره ما

کد : 10004

نام و نام خانوادگی

سمت

نام پدر

 

کدملی

شناسه صنفی

تلفن

احمد زاهدی

رییس

سلطان

344-100013-7

0015646020

09171621010

غلام یزدان پناه

نائب رییس اول

دادخدا

344-061432-8

0015695151

09171621013

موسي صنعتي

نائب رییس دوم

حسن

344-075271-2

0015555230

09171621155

محمدصدیق سنائی

دبیر

عبداله

344-105684-1

0015587919

09171984457

ناصر پروین

خزانه دار

عبدالحمید

344-076700-0

0015696707

09171621364