امروز دوشنبه 30 مهر


چلوکباب واغذیه فروشان

کد : 10029

 

اعضاء کمیسیون قدیم

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

چلو کباب و اغذیه فروشان

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

علی صادقی فرد – فاروق سلمانی – اسماعیل بحر پیما 

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

احمد سرکوهی – محمد شریف ابراهیمی – مرتضی درخشنده

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 محمد محامدی – عبدالرحیم هارونی – سید اسداله حسینی

19/03/87

864/1

20/03/87

 

 

 

اعضاء کمیسیون جدید

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

چلو کباب و اغذیه فروشان

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

علی صادقی فرد – فاروق سلمانی – اسماعیل بحر پیما 

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

احمد سرکوهی – محمد شریف ابراهیمی – علی ترکمانی

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 محمد محامدی – عبدالرحیم هارونی – جاسم خیر اندیش

20/03/89

939/1

23/3/89