امروز پنجشنبه 22 آذر


خواربار و لبنیات

کد : 10031

اعضاء کمیسیون

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

خواربار و  لبنیات

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

 

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

 

ج) کمیسیون فنی و آموزش: