امروز جمعه 23 آذر


درودگران

کد : 10034

 

اعضاء کمیسیون

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

درودگران

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

محمدپورنجار-عبدالعزیز صالحی -محمد دریاگذر

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

اسماعیل دریابان -عبدالرزاق قاسمی-سیدمکی بحرینی

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

سیدمرتضی سید اصغر -محمد دلشاد-احمد جمشیدی

 

 

 

93/06/05

 

 

 

بند 8 اجلاس مورخ

93/07/02