امروز پنجشنبه 22 آذر


طلا فروشان

کد : 10035

 

اعضاء کمیسیون قدیم

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

طلافروشان

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

موسی صنعتی – ایوب خوریان – فرهاد پاسلار

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

وحید قاسمی نژاد – سید محمود بحرینی – علی موجی

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 مصطفی ناظری – مسلم دیوانی – احد غیاثوند

26/01/87

1077/1

04/04/87

 

 

 

اعضاء کمیسیون جدید

 

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

طلافروشان

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

موسی صنعتی – ایوب خوریان – علیرضا ترکمه

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

وحید قاسمی نژاد – سید محمود بحرینی – علی موجی

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

 مصطفی ناظری – مسلم دیوانی – احد غیاثوند

22/03/89

957/1

25/03/89