امروز سه شنبه 1 آبان


نانوایان و قنادان

کد : 10041

 

 

اعضاء کمیسیون

نام شهرستان

نام اتحادیه

نام اعضاء کمیسیون

تاریخ مصوبه هیات مدیره

شماره و تاییدیه مجمع

بندرلنگه

نانوایان و قنادان

الف ) اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف :

سید یحیی سید خانقاه – علی جعفری نودوشن – عباس مهرجوی

ب) کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی :

محمد عزمی – دادمحمد خاوندکار – ماندن سال افزون

ج) کمیسیون فنی و آموزش:

عباس ساهور – مجید ساهور – عبدالعزیز مکاریان

93/06/01

بند8اجلاس مورخ

93/07/02