امروز جمعه 23 آذر


تعمیر کاران خودرو

کد : 10052

اتحاديه صنف تعمیرکاران خودرو :                                                   (خدمات فنی)

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و........ نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

میکانیکی اتومبیل با کد ISIC  502014

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

تعمیر موتور – گیر بکس – دیفرانسیال – جعبه فرمان و ...

ماده 4 : ابزار و وسایل شامل :

آچار رینگ – آچار بوکس – پیچ گوشتی – انبر قفلی – فنر جمع کن – آچار بوکس مخصوص درجه دار   و ...

 

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/500 ريال تا 000/500/2 ريال می باشد .

 

ماده 7 : فرد صنفی(حقیقی یا حقوقی) موظف است قبل از تاسیس واحد صنفی، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه اقدام نماید0

ماده 8: ارایه مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی الزامی است 0

 

ماده 9: حداقل متراژ برای کارگاه 70 متر مربع می باشد0

 

ماده 10 : کارگاه باید دارای دفتر پذیرش به مساحت 6 مترمربع باشد0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 11 : محل کارگاه باید با تائید اتحادیه باشد0

ماده 12: محل تعمیرات باید قسمت مناسبی از کارگاه باشد0

ماده 13: اتاق استراحت باید برای کارکنان وجود داشته باشد0

ماده 14: مسئولیت نگهداری از خودرو ها و وسایل با مسئول کارگاه باشد0

ماده 15: نام واحد صنفی باید فارسی باشد0

تبصره: تائید نام به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد0

 

 ضوابط خاص بهداشتی :

ماده 16: کارگاه باید دارای سرویس بهداشتی مناسب باشد0 

ماده 17: واحد صنفی باید دارای کپسول اطفاء حریق باشد0

ماده 18 : نصب صندوق کمکهای اولیه با وسایل لازم ضروری است 0

ماده 19: تهیه وبکارگیری لوازم و وسایل ایمنی در کارگاه ضروری است (برای کارکنان)

 

ماده 20 : وسایل کار لازم در کارگاه وجود داشته باشد0

تبصره: تشخیص وسایل با اتحادیه است0

 

ماده 21: کارگاه باید دارای آب ، برق  وتلفن باشد0

 

ماده 22: نصب نرخنامه در محل واحد صنفی الزامی است0

 

ماده 23: سایر مواردی که در این ضوابط خاص قید نگردیده ، تابع قانون نظام صنفی ، آیین نامه های اجرایی ، دستور العمل ، بخش نامه و... می باشد0

 

ماده 24: اين ضوابط خاص در 24 ماده و2 تبصره و 7 بند تنظيم گرديده است 0

 

ماده 25 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.