امروز جمعه 23 آذر


ضوابط چلوکباب-پیتزا 2

کد : 10063بازدید 2112 بارنویسنده: مدیریت سایت تاریخ انتشار 23 اسفند ماه 1392 ساعت 03:18 مطلب قابل چاپ

اتحاديه صنف چلوکباب واغذیه فروشان :(خدماتی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد.

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

پیتزا فروشی درجه دو با کد ISIC   552212

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

تهیه پیتزا به مشتریان و مراجعین  - در صورت امکات تحویل به سفارش دهندگان . 

ماده 4 : ابزار و وسایل شامل :

فر پیتزا – یخچال – فریزر – ظرف مخصوص پیتزا (اندازه مختلف) – میز – صندلی .

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/3/000/000  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/100/000 ريال   تا -/1/000/000  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 200/000ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 30/000 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  100/000ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/350/000 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/800/000 ريال تا 1/300/000 ريال می باشد .

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ماده 8 : حداقل کارگر بکار گیری شده در رسته مذکور 4 نفر خواهد بود.

ماده 9: متصدیان واحد های صنفی مکلف به نصب نرخنامه درمعرض دید مشتریان می باشند.

ضوابط خاص بهداشتی :

ماده 10: دیوار کاشی کاری، کف سرامیک وسقف آن مورد تائید بهداشت باشد.

ماده 11: واحد صنفی می بایست حداقل دارای : ظرفشویی ، رو شویی، تهویه مناسب ، چاه فاضلاب باشد.

ماده 12 : واحد صنفی می بایست دارای محل طبخ حداقل به متراژ 10 مترمربع باشد.

تبصره: درخصوص مواد 7 و8 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 13: استعمال هرگونه دخانیات در واحد صنفی برای کارکنان ومشتریان ممنوع می باشد.

ماده 14: نصب دستگاه سرد کننده وگرم کننده ، برای فصول مختلف سال الزامی است.

ماده 15: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 16: واحد صنفی می بایست دارای آب مصرفی بهداشتی برای استفاده کارکنان و مشتریان باشد.

ماده 17: واحد صنفی باید دارای آب شرب بهداشتی برای کارکنان ومشتری باشد.

ماده 18: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، 50 مترمربع می باشد.

ماده 19: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه Posse درمحل واحد صنفی می باشد.

تبصره : ملاک تعداد کارگران شاغل در واحد صنفی منوط به ارائه ایست بیمه تامین اجتماعی می باشد .

ماده 20: متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات کالای فروخته شده به مشتریان می باشند.

تبصره: درخصوص مواد 15 و16 نظریه مرکز بهداشت لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 21: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.

ماده 22: اين ضوابط خاص در 22 ماده و2 تبصره و 7 بند تنظيم گرديده است .

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: