امروز جمعه 23 آذر


خیاطان

کد : 10072

اتحاديه صنف خيـاطـان :                                                       (توليدي – خدمات فني )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و........ نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

 

ماده 2: رسته های مشمول این ضوابط :

 

1 :  تولید مانتو، شلوار ولباس زنانه سفارشی با کد ISIC  181025

2- سری دوزی زنانه

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

دوخت و تعمیر انواع مانتو – شلوار زنانه و بچه گانه .

 

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :

چرخ راسته دوزی – چرخ مادگی ودکمه – چرخ سردوز – اتو .

 

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/500 ريال تا 000/800 ريال می باشد .

 

ماده 7 : فرد صنفی(حقیقی یا حقوقی) موظف است قبل از تاسیس واحد صنفی، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه اقدام نماید0

 

ماده 8: حداقل مساحت جهت محل پذیرش وکارگاه برای رسته های ذکر شده، 12 مترمربع می باشد0

 

ماده 9: مقداردستگاه فعال درمحل کسب ، حداقل 2 دستگاه مربوط می باشد0

 

ماده 10: درواحد های صنفی موضوع این ضوابط خاص ، حداقل 2 نفرکارگر به کار اشتغال خواهند داشت0

 

ماده 11: رسته های ذکر شده درماده 2، تخصصی وفنی بوده وفرد صنفی می بایست ، جهت اخذ پروانه کسب نسبت به ارایه پروانه تخصصی وفنی از مراجع ذیربط وارایه آن به اتحادیه اقدام نماید0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 12: درصورتیکه متقاضی پروانه کسب موضوع این ضوابط ، واجد شروط لازم برای اخذ پروانه کسب تخصصی وفنی دررسته مورد تقاضا را نداشته باشد، حضور یک نفر شاغل زن دارنده پروانه تخصصی وفنی ، درواحد صنفی، برای صدور پروانه کسب مشروط وبه نام متقاضی کافی است0

ماده 13: معرفی 1 نفر زن به عنوان مباشر، دارای تخصص وشرایط لازم، برای متقاضیان درهریک از      رسته های یاد شده الزامی است0

تبصره: حداقل سن خانمها برای مباشرت 18 سال می باشد0

ماده 14: حضور وفعالیت صنفی درمحل کسب توسط صاحب پروانه کسب(مرد) به تنهایی ممنوع می باشد0

ماده15: محل پذیرش می بایست ازمحل کارگاه با فاصله ومجزا باشد0

ماده 16: درصورتی که متصدی واحد صنفی بخواهد بیش از یک کارگاه صنفی، راه اندازی نماید، ضمن دریافت پروانه کسب برای واحد جدید،وفق بند 9 این ضوابط، ملزم به معرفی مباشر زن برای هر واحد خواهد بود0

 

ماده 17: تائید نام واحد صنفی، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ومی بایست نام تعیین شده به زبان فارسی بر روی تابلو نوشته شود0

 

ماده 18: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده، برابر قانون نظام صنفی، آیین نامه های اجرایی و.... اقدام خواهد شد0

 

ماده 19: اين ضوابط خاص در 19 ماده و1 تبصره و 7 بند  تنظيم گرديد0

 

ماده 20 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.