امروز پنجشنبه 22 آذر


درودگران

کد : 10074

اتحاديه صنف درودگران :                                                                               (توليدي)

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و........ نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

 

ماده 2: رسته های مشمول این ضوابط :

درودگری (نجاری) با کد ISIC   202210

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

ساخت انواع محصولات چوبی

 

ماده 4 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 5 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/700 ريال تا 000/500/1ريال می باشد .

 

ماده 6 : فرد صنفی(حقیقی یا حقوقی) موظف است قبل از تاسیس واحد صنفی، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه اقدام نماید0

 

ماده 7: حداقل مساحت جهت محل کارگاه برای رسته ذکر شده، 50 مترمربع می باشد0

 

ماده 8: تعداد دستگاه فعال درمحل کسب ، اره برقی – رنده برقی – دستگاه سه کاره یا چهاره کاره یا پنج کاره وسایر لوازم مربوط می باشد0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 9: درواحد های صنفی موضوع این ضوابط خاص ، حداقل 1 نفرکارگر به کار اشتغال خواهند داشت0

ماده 10: رسته های ذکر شده درماده 2، تخصصی وفنی بوده وفرد صنفی می بایست ، جهت اخذ پروانه کسب نسبت به ارایه پروانه تخصصی وفنی از مراجع ذیربط وارایه آن به اتحادیه اقدام نماید0

ماده 11: درصورتیکه متقاضی پروانه کسب موضوع این ضوابط ، واجد شروط لازم برای اخذ پروانه کسب تخصصی وفنی دررسته مورد تقاضا را نداشته باشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی وفنی ، درواحد صنفی، برای صدور پروانه کسب مشروط وبه نام متقاضی کافی است0

ماده 12: کارگاه می بایست دارای انبار مناسب جهت نگهداری چوب باشد0

 

ضوابط خاص بهداشتی :

ماده 13: تجهیز لوازم ایمنی لازم درکارگاه الزامی می باشد0

تبصره: انبار وکارگاه باید مجهز به وسایل اطفاء حریق باشد0

 

ماده 14: تائید نام واحد صنفی، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ومی بایست نام تعیین شده به زبان فارسی بر روی تابلو نوشته شود0

 

ماده 15: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده، برابر قانون نظام صنفی، آیین نامه های اجرایی و.... اقدام خواهد شد0

 

ماده 16: اين ضوابط خاص در16  ماده و1 تبصره و 7 بند تنظيم گرديد0

 

ماده 17 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.