امروز جمعه 23 آذر


طلا فروشان

کد : 10075

صنف طلا وجواهر فروشی  :                                                                          (خدمات فنی )

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد 0

 

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط بشرح ذیل می باشد:

 خرده فروشی طلا وجواهر  با کد ISIC  523851

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

فروش انواع طلاجات و جواهر .

 

ماده 4: ابزار و وسایل مورد نیاز :

صندوق نسوز – ترازوی دیجیتال مخصوص – رایانه – سنگ محک  اسید .

 

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/200/1 ريال تا 000/800/1ريال می باشد .

 

ماده 7 :  رعایت شرایط ذیل برای تحصیل پروانه کسب دررسته صنفی فوق الذکرالزامی است :

ماده 8 : حداقل متراژ مي بايست 6 متر مربع باشد0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 9 :  واحد صنفی می بایست مجهز به سیستم امنیتی ودوربین های مدار بسته باشد0

ماده 10 : واحد صنفی می بایست در کنار سایر واحد های صنفی طلا وجواهر فروشی  یا داخل پاساژ که مجهز به سیستم امنیتی باشد0

ماده 11: شیشه واحد صنفی قسمت بیرونی باید از جنس ضد گلوله باشد0

ماده 12: ساعت کار واحد صنفی مذکور باید با نظر اتحادیه باشد0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 13: واحدصنفی مجهز به کپسول های اطفاء حریق باشد0

 

ماده 14: برای ساخت طلا وجواهر مدرک فنی وحرفه ای وتخصصی الزامی است0

ماده 15: برای فروش ، تجربه وتخصص فرد که به تائید اتحادیه رسیده باشد لازم وضروری است0

ماده 16: نام واحد صنفی فارسی انتخاب واستفاده از نام های دینی، مذهبی ، انقلابی و000 خودداری گردد0

تبصره: تائید نام واحد صنفی به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

ماده 17: نصب نرخنامه درمحل واحد صنفی الزامی است0

ماده 18: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و.... خواهد بود0

ماده 19: این ضوابط خاص در 19 ماده و1 تبصره و 7 بند تنظیم گردیده است0

ماده 20 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.