امروز دوشنبه 30 مهر


لوازم خانگی

کد : 10077

اتحاديه صنف لوازم خانگی :                                                                           (توزیعی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و........ نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

خرده فروشی وسائل برقی خانگی با کد ISIC  523311

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

فروش انواع وسایل برقی خانگی بصورت جزئی .

 

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :  ـــــ

 

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

 

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/800 ريال تا 000/200/1ريال می باشد .

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد0

ماده 8: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، لوازم خانگی (کوچک) 15مترمربع می باشد0

ماده 9: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، لوازم خانگی (بزرگ) 30مترمربع می باشد0

ماده 10: واحد صنفی می بایست دارای انبار مناسب باشد0

ماده 11 : متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات کالای فروخته شده به مشتریان می باشند0

 

ضوابط خاص بهداشتی :

تبصره: انبار باید دارای حداقل کپسول اطفاء حریق باشد0

ماده 12: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد0

ماده 13 : دیوار واحد کاشی کاری، کف سرامیک وسقف آن مورد تائید اتحادیه وبهداشت باشد0

 

ماده 14 : نصب اتیکت بر روی کالاهای موجود الزامی است0

 

ماده 15 : حداقل کارگر بکار گیری شده در رسته مذکور 3 نفر خواهد بود0

 

ماده 16: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه مکانیزه فرووش Posse درمحل واحد صنفی می باشد0 

 

ماده 17 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و....... خواهد بود0

 

ماده 18: اين ضوابط خاص 18 ماده و1 تبصره 7 بند تنظيم گرديده است 0

 

ماده 19 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.