امروز پنجشنبه 22 آذر


لوازم سرد کننده

کد : 10078

اتحاديه صنف تعمیرکاران لوازم سرد کننده :                                           (خدمات فنی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و........ نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

تعمیرات یخچال – فریزر – یخچال فریزر با کد ISIC   526023

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

تعمیر انواع یخچال – فریزر و تعویض قطعات تخریب شده و ناکارآمد .

 

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل :

کپسول اکسیژن – اسید تیلن یا گاز – شیلنگ دوقولو – کاربیت – گیج شارژ – کپسول شارژ (انواع گاز) –لوله کور کن – لوله بر – آچار کامل – واکیوم– لوله گشاد کن – لوله خم کن– آچار جغجغه – کمان اره .

 

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

 

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/500 ريال تا 000/000/1ريال می باشد .

 

ماده 7 :

1- حداقل متراژ 40 مترمربع باشد0

2- واحد صنفی باید انشعاب آب ، برق وتلفن باشد0

 

5- برق 3 فاز در واحد صنفی الزامی است 0

ضوابط خاص انتظامی :

6- واحد صنفی می بایست دارای نام مشخص باشد0

تبصره: تائید نام واحد به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد0

9- مکان سرویس وسایل در کارگاه ، مناسب باشد0

10 – سرویس وسایل وتعمیرات در پیاده رو ممنوع می باشد0

 

ضوابط خاص بهداشتی :

3- واحد صنفی می بایست دارای چاه فاضلاب باشد0

4- منبع ذخیره آب در واحد صنفی الزامی است 0

9- مکان سرویس وسایل در کارگاه ، مناسب باشد0

 

7- واحد صنفی می بایست دارای وسایل کار لازم باشد0

تبصره : تشخیص وسایل کار به عهده اتحادیه می باشد0

8- متصدی یا مسئول قانونی واحد می بایست پس از تحویل وسیله از مشتری ، نسبت به تحویل رسید به مشتری اقدام نماید0

11- نصب نرخنامه مصوب اتحادیه در محل واحد صنفی الزامی است0

ماده 8: سایر مواردی که دراین ضوابط قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود0

 

ماده 9: اين ضوابط خاص در9 ماده و18 بند و2 تبصره تنظيم گرديده است 0

 

ماده 10 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.