امروز پنجشنبه 22 آذر


ضوابط تاکسی بار

کد : 10080

 

صنف خدمات تاکسی بار  با کد ISIC  602312                                                    (خدماتي )  

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: مكان مناسب جهت فعاليت در اين رسته باستناد ماده 3 قانون نظام صنفي ، به هرواحد اقتصادي كه فعاليت آن درمحل ثابت يا وسيله سيار باشد، اطلاق ميگردد .

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

جابجایی انواع بار که توسط افراد با تلفن به دفتر مربوطه تماس حاصل می نمایند .

ماده 4 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 5 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/500 ريال تا 000/700  ريال می باشد .0

ماده 6 : حداقل مساحت جهت انجام فعاليت در اين رسته 24 مترمربع مي باشد0

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : دفترخدمات تاكسي بار ميبايست داراي :

1- حداقل يك خط تلفن باشد0

2- مجهز به مكان جهت استراحت رانندگان وهمچنين سرويس بهداشتي باشد0

3- حداقل 3 دستگاه خودرو پذيرفته شده مطابق ضوابط باشد0

تبصره: مدل وسائط نقليه نبايد 5 مدل پايين تر از مدل سال باشد0

ماده 8 : متصديان واحد هاي صنفي خدمات تاكسي بار ملزم به بكارگيري رانندگان با شرايط ذيل مي باشند:

1- داشتن 23 سال تمام 0

2- حــداقل پــايــان تحصيلات ابتدايي يا نهضت سواد آموزي يا داشتن سواد خواندن ونوشتن براي افراد بالاتراز50 سال 0

3- داشتن مدارك لازم درخصوص خدمت وظيفه عمومي0

4- داشتن گواهينامه رانندگي0

5- متاهل 0

6- تابعيت جمهوري اسلامي0

7- نداشتن سوء پيشينه 0

 8- عدم اشتهار به فساد اخلاقي واجتماعي0

9- سلامت جسمي و رواني 0

10- عدم اعتياد به مواد مخدر ومشروبات الكلي 0

11- عدم محروميت ازاشتغال به رانندگي 0

تبصره 1: موضوع  بند هاي 7و8 و9و10 و11بوسيله ارايه گواهي از سوي مراجع ذيصلاح مي باشد0

12- التزام به رعايت شئونات اخلاقي0

ماده 9 : تائيد نام براي واحد هاي صنفي خدمات تاكسي بار به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعيين نامهاي  بيگانه ممنوع ميباشد0

ماده 10: تردد خود روهاي تاكسي بار درخارج از شهرجهت جابجايي بار،منوط به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح مي باشد0

ماده 11: جابجايي مسافربغيرازصاحب كالا ممنوع مي باشد0

ماده 12 : تبليغات بصورت نوشتاري براي واحد هاي صنفي تاكسي بار  بارنگ بر روي ديوار منازل ، ادارات و0000ممنوع ميباشد0

ماده 13 : نصب نرخنامه درمحل واحد صنفي ودرون خودرو(به نحو مقتضي الزامي است)0

ماده 14 : نصب تابلو حاوي مشخصات راننده شامل ( نام ونام خانوادگي وكد راننده) با ذكر نام آژانس در درون خودرو الزامي است0

ماده 15 : متصدي واحد صنفي مي بايست ساعات كار خود را در اختيار اتحاديه مربوطه قراردهد0

ماده 16: مسئوليت هرگونه تخلف از سوي دفتر آژانس ورانندگان ونيز مسوليت بار ازمبداء بارگيري تا مقصد تحليه بر عهده صاحب پروانه كسب مي باشد0

وكاهش مواد ، تبصره وبندهاي آن اقدام نمايد0  

ماده 17: عدم رعايت هريك از مفاد اين آئين نامه اعم از مواد تبصره ها وبندها تخلف محسوب گرديده وحسب مورد برابرقانون نظام صنفي، آئين نامه هاي اجرايي ودستورالعمل ها با متخلف رفتارخواهد شد0

ماده 18: درمواردي كه صدور پروانه كسب وفق اين آيين نامه به هردليل بخصوص درموارد وشرايط خاص امكان پذير نباشد، مجمع امور صنفي مي تواند باهماهنگي كميسيون نظارت برسازمانهاي صنفي نسبت به حذف

 

ضوابط خاص بهداشتی :

1- مجهز به كپسولهاي اطفاء حريق باشد0

2- سلامت جسمي و رواني 0

3- عدم اعتياد به مواد مخدر ومشروبات الكلي 0

ماده 19 : رعايت ضوابط ايمني طبق نظر اتحاديه الزامي است 0

 

ماده 20: ذيل اين آئين نامه پس از تصويب وابلاغ جهت اجراء توسط كميسيون نظارت برسازمانهاي صنفي ، توسط فرد صنفي بعنوان تعهد دراجراء مفاد آن امضاء خواهد شد0

 

ماده 21: اين ضوابط خاص در 21 ماده و2  تبصره و 23 بند تنظيم گرديد0

 

ماده 22 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.