امروز سه شنبه 1 آبان


ضوابط حمل و نقل مسافر بانوان

کد : 10081

صنف خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده (بدون برنامه زمانی)  ويژه بانوان با کد ISIC 602210     (خدماتي )

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: مكان مناسب جهت فعاليت در اين رسته باستناد ماده 3 قانون نظام صنفي ، به هرواحد اقتصادي كه فعاليت آن درمحل ثابت يا وسيله سيار باشد، اطلاق ميگردد0

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

جابجایی و رسانیدن صرفاً بانوانی که جهت رفتن به مقصد با آژانس تماس حاصل می نمایند .

 

ماده 4 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 5 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/500 ريال تا 000/700 ريال می باشد .

ماده 6 : حداقل مساحت جهت انجام فعاليت در اين رسته 24 مترمربع مي باشد0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : ساعت کار آژانس حداکثر تا ساعت 12 شب می باشد .

ماده 8 : آژانس صرفاً می بایست نسبت به جابجایی و ارایه خدمات به بانوان اقدام نماید .

ماده 9 : دفتر خدمات حمل ونقل مسافر ميبايست نسبت به فراهم نمودن شرایط ذیل اقدام نماید :

1- حداقل يك خط تلفن باشد0

2- مجهز به مكان جهت استراحت رانندگان وهمچنين سرويس بهداشتي باشد0

3- حداقل 3 دستگاه خودرو پذيرفته شده مطابق ضوابط (سواري واستيشن كه حداقل 1دستگاه خود رو كولردار باشد) 0.

تبصره: مدل وسائط نقليه نبايد 5 مدل پايين تر از مدل سال باشد0

4- کلیه خودروها می بایست دارای تابلو و علائم مربوط به آژانس باشد .

5- کلیه رانندگان پس از اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح ، باید نسبت به اخذ کارت تردد از اتحادیه اقدام نمایند .

ماده 10 : متصديان واحد هاي صنفي دفتر خدمات حمل ونقل ملزم به بكارگيري رانندگان با شرايط ذيل مي باشند:

1- داشتن 23 سال تمام 0

2- حــداقل پــايــان تحصيلات ابتدايي يا نهضت سواد آموزي يا داشتن سواد خواندن ونوشتن براي افراد بالاتراز50 سال 0

3- داشتن گواهينامه رانندگي0

4- تابعيت جمهوري اسلامي0

5- نداشتن سوء پيشينه 0

6- عدم اشتهار به فساد اخلاقي واجتماعي0

7- سلامت جسمي و رواني 0

8- عدم اعتياد به مواد مخدر ومشروبات الكلي 0

9- عدم محروميت ازاشتغال به رانندگي0

تبصره 1: موضوع  بند هاي 5و6و7و8 و9بوسيله ارايه گواهي از سوي مراجع ذيصلاح مي باشد0

10- التزام به رعايت شئونات اخلاقي0

ماده 11 : تائيد نام براي واحد هاي صنفي دفتر خدمات به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعيين نامهاي  بيگانه ممنوع ميباشد0

ماده 12: سرويس دهي به مسافرغيرزن ممنوع مي باشد0

تبصره 1: اياب وذهاب براي پسرها باسن بيش از 13 سال كه بهمراه مسافر زن مي باشند ممنوع است0

ماده 13 : تبليغات بصورت نوشتاري براي واحد هاي صنفي دفتر خدمات  بارنگ بر روي ديوار منازل ، ادارات و0000ممنوع ميباشد0

ماده 14 : نصب نرخنامه درمحل واحد صنفي ودرون خودرو(به نحو مقتضي الزامي است)0

درون خودرو الزامي است0

ماده 15 : متصدي واحد صنفي مي بايست ساعات كار خود را در اختيار اتحاديه مربوطه قراردهد0

ماده 16: عدم رعايت هريك از مفاد اين آئين نامه اعم از مواد تبصره ها وبندها تخلف محسوب گرديده وحسب مورد برابرقانون نظام صنفي، آئين نامه هاي اجرايي ودستورالعمل ها با متخلف رفتارخواهد شد0

 

ضوابط خاص بهداشتی :

1- مجهز به كپسولهاي اطفاء حريق باشد0

2- سلامت جسمي و رواني 0

ماده 17 : رعايت ضوابط ايمني طبق نظر اتحاديه الزامي است 0

 

ماده 18: مسئوليت هرگونه تخلف  ازسوي واحد صنفی دفترخدمات  و رانندگان به عهده صاحب پروانه كسب    مي باشد0

ماده 19 : نصب تابلو حاوي مشخصات راننده شامل ( نام ونام خانوادگي وكد راننده) با ذكر نام دفتر خدمات .

 

ماده 20: درمواردي كه صدور پروانه كسب وفق اين آيين نامه به هردليل بخصوص درموارد وشرايط خاص امكان پذير نباشد، مجمع امور صنفي با هماهنگي كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي مي تواند نسبت به حذف وكاهش مواد ، تبصره وبندهاي آن اقدام نمايد0  

 

ماده 21: ذيل اين آئين نامه پس از تصويب وابلاغ جهت اجراء توسط كميسيون نظارت برسازمانهاي صنفي ، توسط فرد صنفي بعنوان تعهد دراجراء مفاد آن امضاء خواهد شد0

 

ماده 22: اين ضوابط خاص در 22 ماده و3  تبصره و 23 بند تنظيم گرديد0

 

ماده 23 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.