امروز جمعه 23 آذر


ضوابط خدمات باربری پیک موتوری

کد : 10083

صنف خدمات باربری پیک موتوری با کد isic   602318

ماده 1: فرد صنفي دراين صنف به شخصي اطلاق ميگردد كه طبق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب وبخشنامه هاي هيات عالي نظارت ورعايت كامل اين ضوابط خاص ، نسبت به تحصيل پروانه كسب وافتتاح مكان مناسبي در رسته فوق الذكرشخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرواجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: مكان مناسب جهت فعاليت در اين رسته باستناد ماده 3 قانون نظام صنفي ، به هرواحد اقتصادي كه فعاليت آن درمحل ثابت يا وسيله سيار باشد، اطلاق ميگردد0

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

رساندن کلیه مرسولات – انواع کالای سبک – انجام سفارشات خدماتی و ... با اخذ دستمزد و برابر نرخ تعیین شده رسمی .

 

ماده 4 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 5 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/300 ريال تا 000/500 ريال می باشد .

ماده 6 : حداقل مساحت جهت انجام فعاليت در اين رسته 12 مترمربع مي باشد0

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : خدمات باربری پیک موتوری  ميبايست داراي :

1- حداقل يك خط تلفن باشد0

2-حداقل 2 دستگاه موتورسيكلت پذيرفته شده مطابق ضوابط باشد0

ماده 8:متصديان واحد هاي صنفی خدمات باربری پیک موتوری ملزم به بكارگيري افرادي با شرايط ذيل ميباشند:

1- داراي سن قانوني 0

2- داشتن مدارك لازم درخصوص خدمت وظيفه عمومي0

3- داشتن گواهينامه موتورسيكلت0

4-  تابعيت جمهوري اسلامي0

5- نداشتن سوء پيشينه 0

6- عدم اشتهار به فساد اخلاقي واجتماعي0

7- عدم اعتياد به مواد مخدر ومشروبات الكلي 0

8- عدم محروميت ازاشتغال به رانندگي 0

تبصره 1: موضوع  بند هاي 7و8 و9و10 بوسيله ارايه گواهي از سوي مراجع ذيصلاح مي باشد0

ماده 9 : تائيد نام براي واحد هاي صنفي خدمات باربری پیک موتوری بعهده عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد ماده 10: جابجايي مسافربغيرازصاحب كالا ممنوع مي باشد0

ماده 11 : تبليغات بصورت نوشتاري براي واحد هاي صنفي خدمات باربری پیک موتوری  بارنگ بر روي ديوار منازل ، ادارات و0000ممنوع ميباشد0

ماده 12 : نصب نرخنامه درمحل واحد صنفي الزامي است0

ماده 13 : متصدي واحد صنفي مي بايست ساعات كار خود را در اختيار اتحاديه مربوطه قراردهد0

ماده 14: مسئوليت هرگونه تخلف از سوي واحد صنفی خدمات باربری پیک موتوری ونيز مسوليت كالاو.... ازمبداء تا مقصد بر عهده صاحب پروانه كسب مي باشد0

ماده 15: عدم رعايت هريك از مفاد اين آئين نامه اعم از مواد، تبصره ها وبندها تخلف محسوب گرديده وحسب مورد برابرقانون نظام صنفي، آئين نامه هاي اجرايي ودستورالعمل ها با متخلف رفتارخواهد شد0

ماده 16: درمواردي كه صدور پروانه كسب وفق اين آيين نامه به هردليل بخصوص درموارد وشرايط خاص امكان پذير نباشد، كميسيون نطارت مي تواند نسبت به حذف وكاهش مواد ، تبصره وبندهاي آن اقدام نمايد0  

ماده 17: ذيل اين آئين نامه پس از تصويب وابلاغ جهت اجراء توسط كميسيون نظارت برسازمانهاي صنفي ، توسط فرد صنفي بعنوان تعهد دراجراء مفاد آن امضاء خواهد شد0

اسلامی بوده وتعيين نامهاي  بيگانه ممنوع ميباشد0

 

ضوابط خاص بهداشتی :

9- مجهز به كپسولهاي اطفاء حريق باشد0

10- سلامت جسمي و رواني 0

ماده 10 : رعايت ضوابط ايمني طبق نظر اتحاديه الزامي است 0

 

2- حــداقل پــايــان تحصيلات ابتدايي يا نهضت سواد آموزي يا داشتن سواد خواندن ونوشتن براي افراد بالاتراز50 سال 0

11- التزام به رعايت شئونات اخلاقي0

ماده 19: اين ضوابط خاص در 19 ماده و1 تبصره و 21  بند تنظيم گرديد0

 

ماده 20 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.