امروز جمعه 23 آذر


میوه و تره بار

کد : 10085

 

اتحاديه صنف میوه وتره بار ومواد پروتئینی :                                                   (توزیعی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و........ نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

عمده فروشی انواع گوشت سفید (ماهی)

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

فروش انواع ماهی بصورت تازه و منجمد بدون فروش جزئی (بصورت عمده) با کد ISIC 512712

 

ماده 4 : ابزار و وسایل شامل :

ابزار – باسکول – صندوق نگهداری ماهی .

 

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 6 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/960 ريال تا 000/800/1ريال می باشد .

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد0

ماده 18: واحد های صنفی مشمول این ضوابط حداقل می بایست دارای یکدستگاه خودرو مناسب برای حمل ماهی باشد0

ماده 14: متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات کالای فروخته شده به مشتریان می باشند0

ماده 19 : مساحت برای پارکینگ حداقل 100 مترمربع باشد0

 

ضوابط خاص بهداشتی :

ماده 10 : این واحد صنفی می بایست مجهز به دستگاههای سرد خانه ودستگاههای نگهدارنده ماهی درهرشرایطی باشد0

ماده 11 : دیوار واحد کاشی کاری، کف سرامیک وسقف آن مورد تائید اتحادیه وبهداشت باشد0

ماده 15: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد0

ماده 17: واحد صنفی باید دارای آب شرب بهداشتی برای کارکنان ومشتری باشد0

ماده 16: واحد صنفی می بایست دارای آب مصرفی بهداشتی برای استفاده کارکنان و مشتریان باشد0

تبصره: درخصوص مواد 12 و13 نظریه مرکز بهداشت ودامپزشکی لازم الاجرا خواهد بود0

تبصره : نظریه دامپزشکی ومرکز بهداشت دراینخصوص لازم الاجرا خواهد بود0

 

ماده 8: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، 500 مترمربع می باشد0

 

ماده 9: دفتر واحد می بایست حداقل دارای 20 مترمربع باشد0

 

تبصره: نظر بهداشت محیط ودامپزشکی درخصوص مواد 6 ، 7 لازم الاجرا خواهد بود0

 

ماده 12 : حداقل کارگر بکار گیری شده در رسته مذکور 3 نفر خواهد بود0

 

ماده 13: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه Posse درمحل واحد صنفی           می باشد0 

 

ماده 20 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و....... خواهد بود0

 

ماده 21: اين ضوابط خاص در 21 ماده و3 تبصره و 7 بند تنظيم گرديده است 0

 

ماده 22 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.