امروز جمعه 23 آذر


نانوایان و قنادان

کد : 10086

اتحاديه صنف نانوایان وقنادان :                                                                           (توليدي)

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و ... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد 0

 

ماده 2: رسته های مشمول این ضوابط :

تولید نانهای تافتون – لواش – سنگک – بربری – ماشینی – فانتزی و ...  با کد ISIC 

تبصره 1: حداقل زیر بنا جهت نانهای تافتون ، لواش ، سنگک ، بربری ، ماشینی ، فانتزی و ... 80 متر زیر بنا شامل سالن پخت ، انبار ، خمیر خانه ف اتاق استراحت و سرویس بهداشتی

تبصره 2 : در صورتی که اتاق استراحت و سرویس بهداشتی در مجاورت محل پخت جزء زیر بنا محسوب می شود .

تبصره 3: حداقل زیر بنای همکف 60 متر و 20 متر نیم طبقه .

تبصره 4 : ارتفاع جهت ساختمان ویلایی همکف بدون نیم طبقه 3 متر .

تبصره 5 : حداقل خیابان جلو نانوایی 10 متر .

تبصره 6 : جهت پخت چند نوع نان (مجتمع نان) 20 متر به زیر بنای 80 متر اضافه می گردد .

 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

پخت انواع نان که نوع آن بستگی به درخواست متقاضی دارد .

 

ماده 4 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ -/000/000/3  ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال   تا -/000/000/1  ريال بابت ساختمان سازی .

3- خود یاری هرمبلغ .

4- مبلغ -/ 000/200ريال بابت مجمع امور صنفی .

5- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت اداره صنعت ، معدن و تجارت .

6- مبلغ -/  000/100ريال بابت شورای اصناف کشور.

7- مبلغ -/000/350 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

ماده 5 : هزینه برای هر سال تمدید از مبلغ -/000/500 ريال تا 000/500/1ريال می باشد .

 

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 6 : سقف فعالیت واحدهای صنفی بشرح ذیل می باشد :

1-    سقف فعالیت واحدهای صنفی نانوایی در شهر با نظر اتحادیه و تائید مجمع امور صنفی می باشد .

2-  سقف فعالیت واحدهای صنفی در روستا تا جمعیت 500 نفر یک واحد ، از 500 نفر تا 3000 نفر جمعیت 2 واحد صنفی و بیش از 3000 نفر جمعیت تا 1000 نفر جمعیت یک واحد نانوایی به تعداد قبلی اضافه می شود .

ماده 7 : درواحد های صنفی موضوع این ضوابط خاص ، حداقل 5 نفرکارگر به کار اشتغال خواهند داشت0

ماده 8: رسته ذکر شده درماده 2، تخصصی و فنی بوده وفرد صنفی می بایست ، جهت اخذ پروانه کسب نسبت به ارایه پروانه تخصصی وفنی از مراجع ذیربط وارایه آن به اتحادیه اقدام نماید0

ماده 9: انجام دستورات مراجع ذیربط وذیصلاح در مورد واحد های صنفی نانوایی لازم الاجراء می باشد0

ماده 10: ساعات کار واحد صنفی نانوایی با مراجع ذیربط می باشد0

سوی مسئولین مربوط طرح گردیده در محل واحد الزامی است 0

ماده 11: نصب تابلو مشخصات واحد صنفی، روزهای تعطیل، ساعات کار، روزهای تعطیل ، نرخ نان که از

 

ضوابط خاص بهداشتی :

تبصره 7 : کل زیر بنا تا سقف کاشی شده باشد .

تبصره 8 : کف ساختمان کلاً سرایمک یا سنگ باشد .

تبصره 1 : حداقل زیر بنای نانهایی سنتی محلی 20 متر .

تبصره 2 : دارای سرویس بهداشتی باشد .

تبصره 2 : دیواره و کف کلاً سرامیک باشد .

تبصره 3 : دارای سرویس بهداشتی باشد .

تبصره 2 : کاشی تا سقف و کف سرامیک باشد .

تبصره : تمام واحدهای نانوایی موظفند در خصوص بکارگیری نیرو در این واحد گواهی مهارت شغلی و سلامت را اخذ و در معرض دید مراجعین قرار دهند .

ماده 12: رعایت مسائل وموارد بهداشتی در محیط کارطبق نظر بهداشت خواهد بود0

ماده 13: استعمال دخانیات در محیط کار بویژه هنگام ساعات کارممنوع می باشد0

 

ماده 14: نانهای سنتی محلی :

تبصره 3 : دیواره تا سقف کاشی و کف سرامیک باشد .

 

ماده 15 : رسته عمده فروشی آرد :

تبصره 1 : حداقل زیربناء 150 متر مربع باشد .

تبصره 4 : ارتقاع حداقل 5 متر باشد .

 

ماده 16 : رسته خرده فروشی نان :

تبصره 1:  حداقل زیر بنا 15 متر باشد .

ماده 17 : ابزار و وسایل کار شامل :

دستگاه تنور دوار - دیگ خمیر گیری – شاطر برقی - دستگاه چانه گیر برقی و ... می باشد .

ماده 18: تعداد دستگاه فعال درمحل کسب شامل شاطر برقی – دستگاه چانه گیری – دستگاه پخت – دستگاه خمیرگیری می باشد0

 

ماده 19 : کلیه کارگران شاغل در واحدهای صنفی نانوایی می بایست نسبت به اخذ مدرک مهارت در رسته کاری که در واحد صنفی به آن اشتغال دارند از اتحادیه و نیز گواهی سلامت از اداره بهداشت  اقدام نمایند .

 

ماده 20: تائید نام واحد صنفی، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ومی بایست نام تعیین شده به زبان فارسی بر روی تابلو نوشته شود0

 

ماده 21: سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده، برابر قانون نظام صنفی، آیین نامه های اجرایی و.... اقدام خواهد شد0

 

ماده 22: اين ضوابط خاص در 20 ماده و 7 بند تنظيم گرديد0

 

ماده 23 : این آئین نامه (ضوابط خاص) در اجرای بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی و بر اساس بند (10) صورتجلسه مورخ 27/05/92 در اجلاس عمومی اعضای مجمع امور صنفی شهرستان بندرلنگه بررسی و به تصویب رسید تا پس از تصویب نهایی جلسه کمیسیون محترم نظارت           مورخ     /     /       به مرحله اجراء درآید.