امروز پنجشنبه 22 آذر


مشخصات هیئت رئیسه

کد : 10087بازدید 2333 بارتاریخ انتشار 23 اسفند ماه 1392 ساعت 03:40 مطلب قابل چاپ

مشخصات اعضاء هیات رئیسه اتحادیه های صنفی شهرستان بندرلنگه

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

نام پدر

 

شماره ملی

 

شناسه

 

سمت

 

تاریخ انتصاب

 

آدرس محل فعالیت صنفی

 

تلفن ثابت و همراه

1

رییس ملک پور

عبدالرحمان قاسمیان

محمد احمدی 

محمد مولوی

محمود وطن خواه

محمد فرخنده 

ملک آقا

یوسف

عبداله

خلیل

یوسف

یوسف

4709801568

4709939896

4709802769

4709802025

3441088670

4709801584

0015697273

0015663443

0015522182

0015627447

0015663875

0015698064

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

22/02/1393

 

 

 

 

درب و پنجره سازان

09171621236- 44231027

09171621099- 44233466

09171622605- 44222717

09171622088- 44223329

09173622145- 44230036

09171621085

2

محمد رنجبری

عبدالرحیم ابراهیمی

محمد راحتی

فواد عباس زاده

مهران احمدپور

ولید دژگانی

عبداله

بلال

احمد

عباس

عبدالرحیم

علی

3440607992

3440973069

3440773639

3441130391

3440807479

3430077311

0015541079

0015659812

0015540837

0018785927

0015710172

0255271647

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

17/02/1393

 

 

تعمیرکاران خودرو

09171621588- 44230778

09179625732- 44242987

09171621643- 44231081

09366100335-09179484674

09173620186- 44223461

09178621590

3

احمد زاهدی

عبدالرسول شریفی لاری زاده

هادی رضوانی

علی آراسته

حسن قائدی

عبدالعزیز اسمنی

سلطان

غلامعباس

حسین

صالح

اسمعیل

ملامحمدنبی

3441000137

3440761746

5549893819

3440774996

3440818438

3440739351

0015646020

0015641849

0015549684

0015602400

0018882686

0327493252

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

14/02/1393

 

 

خیاطان

09171621010       ـــــــــــ

09171622293-44221947 

09171622568       ـــــــــــ

09171985325

09173627508

09177627528

4

اسماعیل بحرپیما

محمد محامدی

محمد سرپرست

حسین علاف زاده

عبدالرحیم هارونی

علی صادقی فرد

حسن

علی

عبداله

ابراهیم

محمد

احمد

3441056851

3440800271

3440797181

3440868222

3440148696

3440776034

0015611615

0015695043

0015693569

0018869840

0015537340

0015693569

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

16/02/1393

 

 

چلوکباب و اغذیه

09171621767-44225002

09177620195-44221948

09177620479-44232214

09177620359

09177626018

09179473540       ـــــــــــ

5

عبدالرحمن خالدی

ـــــــــــــــــــــــــــــ

محمد حاجی پورخمیری

سلیمان گچی زاده

محمدنور خرمزاد

حسین ناصرنیکخو

محمدحسن

ــــــــــــــ

عبداله

حسینعلی

احمد

ابراهیم

3440752232

ــــــــــــــــــــــــــــ

3441008677

3440813789

3440764249

3440143661

0015604297

ـــــــــــــــــــــــــــــ

0015711512

0015523189

0015564877

0015623959

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

27/02/1393

 

تعمیرکاران لوازم سردکننده

09171621242- 44222283

ــــــــــ

09171621618- 44230479 

09177620481-44221788

09171621187-44240222

09176251350

6

محمدصدیق سنایی 

غلامرضا پولادرک

احمد دست رس

محمد قبادی

محمد عزمی

لیلا نعمت پور

عبداله 

ابراهیم

عبداله

اسماعیل

صالح

قنبر

3441056841

5159390340

4709942900

3838743083

3440506703

3440843297

0015587919

0421965683

0384563353

0015626656

0015512284

0256996634

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

13/05/1393

 

 

نانوایان وقنادان

09171984457- 44244127

09171622371

09177624883

-

09171622374

09174980771

7

سعید خوریان

مهدی عزت زاده

حسین چهارارکان

عبدالعزیز فرزانه

محمد امین گیلان

رامان رحیمی نژاد

محمدنور

قاسم

مختار

محمد

محمدامین

احمد

3440832082

3440149201

3440121631

3440797910

3440809684

3440826546

0015556993

0015576573

0015607651

0015591766

0015606968

0015621837

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

10/02/1393

 

 

لوازم خانگی

09379823994- 44242750

09171622428- 44242240

09173620175- 44241837

 

09179624090-

09177620236-44242866

8

حبیب یزدان پناه

سلطان زارعی

احمد حافظی

ناصر بیگلری

ایوب حافظی

عبدالرحیم دریانوردان

دادخدا

عبدالرحمن

محمدشریف

غلامحسین

احمد

عبدالله

3441018729

3440921735

3441006550

3440814769

3441100840

3441072741

0015663011

0015622412

0015612181

0015627663

0302510918

0018863906

رییس

نایب رییس

نایب رئیس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

24/04/96

09393620125

 

مصالح ساختمانی

 

09173620125- 44230445

09171621224- 44230879

09177620298- 44230609

09171621083- 44221491

09173623075

09173622838

9

ناصر پروین

عبدالرضا گیلان

عبدالرحیم بحری

عبداله بحری

فاطمه محسنی

محمدامین هادی پورفرد

عبدالحمید

عبدالرزاق

محمد

محمد

محمد

محمداسمعیل

3440767000

3440848851

3441015711

3441029801

3440807916

2470921171

0015696707

0015664558

0015695916

0015522731

0015696815

0018900080

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

19/05/1393

 

 

لوازم یدکی خودرو

 

09171621364- 44243957

09173620533- 44242757

09376212443

09173622577

09177682361- 44221825

09126018158- 44225767

10

یوسف سبیلی

شهاب خرم زاد

محمد بحری

حسن لنگه

شهرام بهروز

ناصر شمسی

ابراهیم

ابراهیم

سلطان

غلامعباس

یوسف

عبداله

3440760340

3441189272

3441048466

34408305943440813606

3440797041

0015637021

0331379805

0015691447

0304653760

0015604306

0018879954

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

15/02/1393

 

 

 

خرازان

09177625992- 44242161

09305479494-44241577

09171622586- 44231372

09177620081-44244121

09177620602- 44242178

09179484575- 44242091

11

ابراهیم رسایی

الهه احمدی

محمد بهروز

جواد الیاسی

عبدالکریم کریمی لنگه

سپیده حسین نژادساحلی

عبدالکریم

قدرت اله

یوسف

ابراهیم

محمد صالح

عباس

4709940754

3391407069

3440839109

3441056914

3440861333

3440134520

 

0015651090

0015620938

0018834346

0015612289

0015608766

0015575458

 

 

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

29/07/1393

 

 

آرایشگران

09177620079- 44243525

09177620839- 44242040

09369110762-09177621880

09171989260-09179489810

09177620390

09173621542- 44241187

12

محمد دریاگذر

اسماعیل دریابان

فواد دریاگذر

عبداله گلبت

محمد پورنجار

فرید معلمی

عبداله

یوسف

محمد

اسماعیل

غلام

عبدالکریم

3440978291

3440623521

3441048016

3441045955

3440919455

3440826457

0015637129

0015505308

0015628778

0015571106

0018874586

0015502503

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

21/02/1393

 

 

 

درودگران

09177623409- 44234050

09171622733- 44231999

09171621048- 44233535

09171622261-44231804

09177624958

09173623046

13

محمود معمارباشی

عبدالعزیز سلامت

غیبعلی محمدیان

عبدالعزیز شناسی

حبیب برکوهی فهمی

عبدالمجید معمارباشی

عبدالرحمان

احمد

اکبر

حسین

غلامحسین

عبدالرحمان

 

3440784568

3441053192

2510313851

3441176790

4709803056

3440800881

0015529024

0018948826

0018867385

0018794377

0443948931

0015559582

 

رییس

نایب رییس

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

24/08/96

 

 

میوه تره بار

 

09171622712

09171621055

09179625329

09171983874

09173625585

09171984643- 44241816

 

14

­­­­­­­­­­­­__________

محمدعقیل کوخردی

راشد علیزاده

محمود کوخردی

مسعود فتوئی

علی پرخو

____

عبداله

حسن

ابراهیم

احمد

عبداله

_______

3440784029

3440611205

3440764540

3440767833

3440795314

__________

0015610059

0015507430

0015624858

0015692778

0015664666

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

28/02/1393

 

 

عکاسان

__________________

09171990716- 44241277

09173622116- 44231209

09173626502-44242215

09171621334- 44242122-09171621646-44242291

15

غلام یزدان پناه

غلامعباس صفری پور

احمد فرخنده

محمد دریاگذر

رضا رفسنجانی

غلامرضا ارگنجی

دادخدا

محمود

محمد

حسن

حسین

غلامحسین

3440614328

3441049276

3440859819

3441184393

3440801322

3440772640

0015695151

0018902643

0015694576

0018845575

0018895497

0015624426

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

20/02/1393

 

 

خواربارولبنیات

 

09171621013-44230412

09171621701-44231215

09171620191

09179938524

09373291119-44242464

09171621483

16

موسی صنعتی

سیدمحمود بحرینی

علیرضا تراکمه

خسرو غیاثوند

مرتضی نیک سیر

فرهاد پاسلار

حسن

سیدسالم

عبدالرضا

مراد علی

غلامعباس

محمد

3440752712

3440813576

0056117787

4323671644

3440837701

3440813800

0015555230

0015610932

0018876276

0015651315

0015611498

0018869300

رییس

نایب رییس اول

نایب رییس دوم

دبیر

خزانه دار

بازرس

24/02/1393

 

 

طلافروشان

09171621155- 44240807

09171621523- 44245853

09171621327-

09177621043- 44242558

09171622168- 44242203

09173620103-44242097


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: