امروز پنجشنبه 22 آذر


فتوکپی

کد : 10131تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:37 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف عکاسان

                                                                                                       شماره :91/59/125

                                                                                                     تاریخ : 91/08/15

 

بدینوسیله نرخ صنف فتوکپی  مصوب جلسه مورخ 1391/07/25کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی جهت اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

رديف 

شرح خدمات 

تعداد 

قيمت بريال 

1

فتوکپی A4

هر عدد 

-/500/1 

2

فتوکپی A4 پشت و رو  

هر عدد 

-/000/2 

3

فتوکپی A3 پشت و رو 

هر عدد 

-/500/2 

4

فتوکپی A3 

هر عدد 

-/000/2

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي  صنف فتوکپی ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

 

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی مجمع امور صنفی و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

 

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به مجمع امور صنفی واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./