امروز جمعه 23 آذر


سیمان سفید

کد : 10134تاریخ انتشار 07 فروردين ماه 1393 ساعت 17:39 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحاديه صنف مصالح ساختمانی

                                                                                                                                   شماره:92/7/154

                                                                                                                                   تاریخ:92/03/19

 

بدينوسيله نرخ سیمان سفید پاکتی مصوب جلسه مورخ 1392/03/19 اتحادیه صنفی با توجه به افزایش نرخ سیمان سفید از کارخانه سیمان نی ریز بدینوسیله نرخ جدید جهت  اطلاع ورعایت دقیق نرخنامه تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل اعلام می دارد:

رديف

          شـــــــــــــرح خـــــدمـــــــــا ت

قيمت به ريـــا ل

نرخ هر پاکت سیمان سفید نی ریز 25 کیلویی درب کارگاه به احتساب هزینه بارگیری  

 

-/70.000

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي نرخ سیمان سفید  ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند0

 

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی مجمع امور صنفی و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد0

 

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن2242616 ویا 124 گزارش ویا حضورا به مجمع امور صنفی واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./