امروز سه شنبه 1 آبان


تعمیرات موتورسیکلت -95

کد : 10283بازدید 1736 بارنویسنده: مدیریت سایت تاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 09:07 مطلب قابل چاپ

اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره:95/9/169

تاریخ:1395/06/07

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 95/05/11 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته تعمیرات موتورسیکلت جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف

شــــــرح كـــامــــــل خـــــدمـــــــات

مبلغ بریال

1.

تعويض بوبين برق پلاتين

30.000

2.

تعويض بوبين چراغ

40.000

3.

تعويض سيم كاوازاكي

11.000

4.

سرويس كاربراتورهوندا وياماها

45.000

5.

سرويس كاربراتوركاوازاكي

45.000

6.

تعويض پدال ترمز عقب هرنوع موتور

50.000

7.

تعويض اگزوز كامل هرنوع موتور

45.000

8.

نصب چراغ خطر عقب بدون پايه و با پايه

30.000

9.

نصب چراغ خطر عقب

30.000

10.

تعويض جا لامپي جلو هرنوع موتور

30.000

11.

تعويض زنجير كش هرنوع موتور

12.000

12.

كوتاه كردن زنجير با قاب وبدون قاب

23.000

13.

تعويض خورشيدي عقب با زنجير وبدن زنجير

50.000

14.

تعويض زنجير با كوتاه يا بلند كردن

22.000

15.

تعويض خورشيدي جلو

11.000

16.

تعويض كاسه نمد صفحه برق با اورنگ

43.000

17.

تعويض سردنده وهندل هرنوع موتور

11.000

18.

تعويض اتوماتيك راهنماجديد

30.000

19.

تعويض اتوماتيك راهنما قديم

11.500

20.

نصب باطري و وصل سيم آب باطري هرنوع موتور

22.000

21.

تعويض شارژ كن هوندا با جاي آن جديد

43.000

22.

تعويض شارژكن هوندا با جاي آن قديم

11.000

23.

تعويض جك بغل ودوپا هرنوع موتور

61.000

24.

تعويض واشر درب سوپاپ

20.000

25.

فيلتر گيري سوپاپ هرنوع موتور وتنظيم

20.000

26.

تعويض ميل سوپاپ وبازوبست سرسيلندر

100.000

27.

تعويض ميل سوپاپ وتنظيم

100.000

28.

تعويض رينگ وپيستون وآب بندي سوپاپ

165.000

29.

تعويض لنت جلو ديسكي با هواگيري و روغن ترمز وتعويض كاسه نمد پمپ ترمز

100.000

30.

تعويض لنت جلو  ديسكي

45.000

31.

تعويض لنت جلو هرنوع موتورسيمي

22.000

32.

تعويض لنت عقب هرنوع موتورسيمي

22.000

33.

تعويض گلگير جلو هوندا وياماها وكاوازاكي

22.000

34.

تعويض كمك جلو با بازوبست وهواگيري هوندا، كاوازاكي وياماها هرجفت

100.000

35.

تعويض گوشواره جلو هوندا ، ياماها وكاوازاكي

76.000

36.

تعويض كاسه چراغ هوندا ، ياماها وكاوازاكي

50.000

37.

تعويض سرچراغ جلو هوندا، ياماها وكاوازاكي با نصب سيم چراغ

40.000

38.

تعويض كيلومتردور موتورهوندا كامل

40.000

39.

تعويض كيلومتر دورموتوركاوازاكي كامل

50.000

40.

تعويض دسته ترمز وكلاچ هوندا، ياماها وكاوازاكي هركدام

11.500

41.

تعويض سوئيچ هوندا، ياماها وكاوازاكي با نصب سيم بدون بازكردن زين وباك

40.000

42.

تعويض كويل هوندا، ياماها وكاوازاكي

40.000

43.

تعويض فيوض پلاتين

30.000

44.

تعويض زين هوندا، ياماها، كاوازاكي وسي جي

21.000

45.

تعويض جاپاي جلو هوندا

21.000

46.

تعويض راهنما جلو هركدام با نصب سيم

21.000

47.

تعويض گلگير عقب هوندا ، ياماها وكاوازاكي ونصب خطر عقب

61.000

48.

تعويض بوش تيوپي عقب هوندا

40.000

49.

تعويض خورشيدي جلو وعقب با زنجير وكوتاه وبلند كردن هرنوع

63.000

50.

تعويض دوشاخ عقب هوندا، ياماها وكاوازاكي

84.000

51.

تعويض بوش دوشاخ عقب هوندا، ياماها وكاوازاكي

84.000

52.

تعويض پلاتين هرنوع موتور با تنظيم

40.000

53.

تعويض سيم كلاچ هوندا

11.500

54.

تعويض سيم كلاچ ياماها وكاوازاكي كامل

21.000

55.

تعويض شافت دنده ياماها، كاوازاكي وهوندا

100.000

56.

تعويض شافت هندل هوندا با بازوبست كامل وتعميركامل موتور

50.000

57.

تعويض شافت هندل كاوازاكي وهرنوع موتور كه به بازوبست كامل مربوط باشد

50.000

58.

بازوبست موتوراز روي شاسي هوندا

100.000

59.

بازوبست موتور از روي شاسي ياماها وكاوازاكي

100.000

60.

تعميروتعويض كامل قطعات وباز وبست كامل موتوربراي رنگ زدن وسيم كشي هرنوع موتور بدون قطعه كردن موتور

620.000

61.

برق كشي كامل موتور هوندا با واير كامل نو

100.000

62.

برق كشي موتور كاوازاكي، ياماها با سيم كامل نو

100.000

63.

تعويض شانه فرمان هوندا، ياماها ، كاوازاكي پايين

100.000

64.

تعويض فرمان قسمت بالا

50.000

65.

بازوبسته انجين كامل ماديونس وكيزر

620.000

66.

بازوبسته انجين كامل كيوان وبهمن 110

620.000

67.

تعويض قاب كامل بهمن وماديونس

320.000

68.

تعويض قاب كامل كيوان وكيزر

430.000

69.

تعويض باك وزين هوندا

50.000

70.

تعويض دسته كامل چراغ با دسته كامل راهنما هركدام

30.000

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي تعمیرات موتورسیکلت ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./

 


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: