امروز دوشنبه 30 مهر


مکانیکی اتومبیل -95

کد : 10287بازدید 1205 بارتاریخ انتشار 06 مهر ماه 1395 ساعت 09:46 مطلب قابل چاپ

 اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل

شماره:95/60/183

تاریخ:1395/06/07

 

باستناد بند 2 صورتجلسه مورخ 95/05/11 كميسيون محترم نظارت براصناف شهرستان بندرلنگه بدينوسيله نرخ رسته میکانیکی اتومبیل جهت رعايت تا اطلاع ثانوي بشرح ذيل اعلام ميدارد :

رديف 

شرح كامل خدمات(پاترول 4سيلندر و 6 سیلندر ) 

مبلغ دستمزد بريال (4 سيلندر) 

مبلغ دستمزد بريال    (6 سيلندر) 

1.

تعمير موتور كامل

2.680.000

3.400.000

2.

تعويض رينگ موتور با آب بندي سوپاپها

1.600.000

1.700.000

3.

تعويض واشر سرسيلندر

1.080.000

1.250.000

4.

تعويض واشر سرسيلندر وتعويض سوپاپها

1.070.000

1.250.000

5.

تعويض زنجير وسفت كن موتور

770.000

770.000

6.

باز وبست مني فول كامل

660.000

660.000

7.

تعميرگير بكس كامل

2.500.000

2.500.000

8.

تعويض ديسك وصفحه وبلبرينگ

1.240.000

1.580.000

9.

تعويض واتر پمپ

230.000

250.000

10.

تعويض لوازم پمپ كلاچ بالا

160.000

160.000

11.

تعويض لوازم پمپ كلاچ پايين

120.000

160.000

12.

تعويض لوازم پمپ ترمز

160.000

175.000

13.

تعويض لنتهاي جلو جفت چرخ

175.000

175.000

14.

تعويض لنتهاي عقب جفت چرخ

230.000

265.000

15.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي جلو

265.000

285.000

16.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي عقب

300.000

300.000

17.

تعمير توپي چرخ يكعدد

230.000

230.000

18.

بازوبست پولس عقب كامل يكعدد

230.000

230.000

19.

تعويض چهار شاخه گاردان يكعدد

140.000

155.000

20.

تعمير ديفرانسيال كامل

1.245.000

1.400.000

21.

تعويض كاسه نمد ديفرانسيال

250.000

250.000

22.

تعويض كاسه نمد ته گير بكس

250.000

250.000

23.

تعويض دسته موتور يكعدد

120.000

230.000

24.

بازوبست كاربراتور وتنظيم موتور كامل

175.000

220.000

25.

تعويض شمع وپلاتين وتنظيم آن

155.000

160.000

26.

فيلرگيري

160.000

200.000

27.

بازوبست وتعمير جعبه فرمان كامل

250.000

250.000

28.

بازوبست وتعمير بوستر ترمز

230.000

230.000

29.

تعويض پمپ بنزين

110.000

110.000

30.

تعويض دسته گيربكس يكعدد 

110.000 

160.000 

 

رديف 

شرح كامل خدمات

(نيسان سايپا- مزدا 1600 و2000 - ميتسوبيشي) 

مبلغ دستمزد بريال

(نیسان – مزدا)

مبلغ دستمزد بريال

(میتسوبیشی)

1.

تعمير موتور كامل

2.100.000

2.100.000

2.

تعويض رينگ موتور با آب بندي سوپاپها

1.360.000

1.360.000

3.

تعويض واشر سرسيلندر

860.000

860.000

4.

تعويض واشر سرسيلندر وتعويض سوپاپها

1.200.000

1.200.000

5.

تعويض زنجير وسفت كن موتور

265.000

265.000

6.

باز وبست مني فول كامل

250.000

250.000

7.

تعمير گيربكس كامل

1.550.000

1.550.000

8.

تعويض ديسك وصفحه وبلبرينگ

1.250.000

1.250.000

9.

تعويض واتر پمپ

265.000

265.000

10.

تعويض لوازم پمپ كلاچ بالا

135.000

135.000

11.

تعويض لوازم پمپ كلاچ پايين

100.000

100.000

12.

تعويض لوازم پمپ ترمز

135.000

135.000

13.

تعويض لنتهاي جلو دو چرخ

230.000

230.000

14.

تعويض لنتهاي عقب دو چرخ

320.000

320.000

15.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي جلو

310.000

310.000

16.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي عقب

340.000

340.000

17.

تعمير توپي چرخ يكعدد

230.000

265.000

18.

بازوبست پولس عقب كامل يكعدد

175.000

175.000

19.

تعويض چهار شاخه گاردان يكعدد

120.000

120.000

20.

تعمير ديفرانسيال كامل

1.550.000

1.550.000

21.

تعويض كاسه نمد ديفرانسيال

200.000

200.000

22.

تعويض كاسه نمد ته گيربكس

240.000

240.000

23.

تعويض دسته موتور يكعدد

 

86.000

86.000

 

رديف

شرح كامل خدمات

( تویوتا وانت  4 و 6 سیلندر)

مبلغ دستمزد بريال (عادي) 4 سیلندر

مبلغ دستمزد بريال (فول) 6 سیلندر

1.

تعمير موتور كامل

2.350.000

2.350.000

2.

تعويض رينگ موتور با آب بندي سوپاپها

1.430.000

1.720.000

3.

تعويض واشر سرسيلندر

800.000

1.250.000

4.

تعويض واشر سرسيلندر وتعويض سوپاپها

1.250.000

1.360.000

5.

تعويض زنجير وسفت كن موتور

650.000

850.000

6.

باز وبست مني فول كامل

275.000

450.000

7.

تعميرگير بكس كامل

1.100.000

1.350.000

8.

تعويض ديسك وصفحه وبلبرينگ

550.000

1.000.000

9.

تعويض واتر پمپ

170.000

170.000

10.

تعويض لوازم پمپ كلاچ بالا

155.000

230.000

11.

تعويض لوازم پمپ كلاچ پايين

100.000

140.000

12.

تعويض لوازم پمپ ترمز

140.000

175.000

13.

تعويض لنتهاي جلو

100.000

155.000

14.

تعويض لنتهاي عقب

190.000

300.000

15.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي جلو

190.000

300.000

16.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي عقب

225.000

300.000

17.

تعمير توپي چرخ يكعدد

140.000

170.000

18.

بازوبست پولس عقب كامل يكعدد

170.000

230.000

19.

تعويض چهار شاخه گاردان يكعدد

120.000

120.000

20.

تعمير ديفرانسيال كامل

100.000

1.360.000

21.

تعويض كاسه نمد ديفرانسيال

210.000

260.000

22.

تعويض كاسه نمد ته گير بكس

155.000

190.000

23.

تعويض دسته موتور يكعدد

140.000

200.000

24.

بازوبست كاربراتور وتنظيم موتور كامل

230.000

300.000

25.

تعويض شمع وپلاتين وتنظيم آن

100.000

175.000

26.

فيلرگيري

155.000

300.000

27.

بازوبست وتعمير جعبه فرمان كامل

400.000

400.000

28.

بازوبست وتعمير بوستر ترمز

230.000

260.000

29.

تعويض پمپ بنزين

100.000

100.000

30.

تعويض دسته گيربكس يكعدد

155.000

155.000

 

رديف

شرح كامل خدمات ( پژو 405)

مبلغ دستمزد بريال

1.

تعمير موتور كامل شیم گیر

3.100.000

2.

تعويض رينگ موتور با آب بندي سوپاپها

1.500.000

3.

تعويض واشر سرسيلندر

850.000

4.

تعويض واشر سرسيلندر وتعويض سوپاپها با شیم

1.370.000

5.

تعويض تسمه وسفت كن موتور

470.000

6.

باز و بست مني فول كامل دو عدد

265.000

7.

تعمير  گير بكس كامل

1.550.000

8.

تعويض ديسك وصفحه وبلبرينگ و کاسه نمد ته میل لنگ

1.100.000

9.

تعويض واتر پمپ و تایم موتور

450.000

10.

تعويض سيم كلاچ

155.000

11.

تعويض كاچوي پدال كلاچ

155.000

12.

تعويض لوازم پمپ ترمز

340.000

13.

تعويض لنتهاي جلو دو چرخ

120.000

14.

تعويض لنتهاي عقب دو چرخ

180.000

15.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي جلو

230.000

16.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي عقب

270.000

17.

بازوبست پولس  كامل يكعدد

280.000

18.

تعويض  دو عدد سرپولس

300.000

19.

تعويض كاسه نمد کامل گیربکس

430.000

20.

تعويض دسته موتور يكعدد

155.000

21.

تعويض دسته گيربكس يكعدد

140.000

22.

بازوبست كاربراتور وتنظيم موتور كامل

220.000

23.

تعويض شمع وپلاتين با تنظيم آن

140.000

24.

فيلرگيري و شیم گیری کامل

430.000

25.

بازوبست وتعمير جعبه فرمان كامل

480.000

26.

بازوبست وتعمير بوستر ترمز

470.000

27.

تعويض پمپ بنزين

155.000

28.

تعویض دسته موتور پایین

260.000

 

رديف

شــرح كــامــل خــدمـــات

( پژو 206)

مبلغ دستمزد بريال

(8 سوپاپ)

مبلغ دستمزد بريال

(16 سوپاپ)

1.

تعمير موتور كامل

2.800.000

3.350.000

2.

تعويض رينگ موتور با آب بندي سوپاپها

1.500.000

1.800.000

3.

تعويض واشر سرسيلندر

1.000.000

1.220.000

4.

تعويض واشر سرسيلندر وتعويض سوپاپها

1.375.000

1.650.000

5.

تعويض تسمه وسفت كن موتور

660.000

790.000

6.

باز وبست مني فول كامل

265.000

320.000

7.

تعميرگير بكس كامل

1.620.000

1.940.000

8.

تعويض ديسك وصفحه وبلبرينگ

1.360.000

1.620.000

9.

تعويض واتر پمپ و تایم موتور

440.000

540.000

10.

تعويض سيم كلاچ

155.000

185.000

11.

تعويض كاچوي پدال كلاچ

175.000

210.000

12.

تعويض لوازم پمپ ترمز

345.000

410.000

13.

تعويض لنتهاي جلو دو عدد

120.000

145.000

14.

تعويض لنتهاي عقب دو عدد

180.000

210.000

15.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي جلو

230.000

280.000

16.

تعويض لنتها وتعمير سيلندرهاي عقب

240.000

280.000

17.

بازوبست پولس  كامل يكعدد

285.000

335.000

18.

تعويض  دو عدد سرپولس

300.000

360.000

19.

تعويض كاسه نمد گير بكس

500.000

610.000

20.

تعويض دسته موتور کامل يكعدد

155.000

185.000

21.

تعويض دسته گيربكس يكعدد

155.000

180.000

22.

تعويض شمع وپلاتين با تنظيم دلکو

135.000

165.000

23.

بازوبست وتعمير جعبه فرمان كامل

690.000

825.000

24.

بازوبست وتعمير بوستر ترمز

460.000

560.000

25.

تعويض پمپ بنزين

155.000

185.000

26.

تعویض دسته موتور پایین

175.000

210.000

 

رديف

شرح كامل خدمات  میکانیکی (پراید )

مبلغ دستمزد بريال

1.

تعمير موتور كامل با گیربکس باهم

2.480.000

2.

بازووبست سزسیلندر وتعویض رینگ

1.500.000

3.

تعويض واشر سرسيلندربا آب بندی سوپاپ ها

740.000

4.

تعویض دیسک وصفحه وبلبرینگ کلاچ وکاسه نمد میل لنگ

930.000

5.

تعويض واتر پمپ

445.000

6.

تعویض تسمه تایم

390.000

7.

تعویض کاسه نمد میل لنگ وبازوبست تسمه تایم

470.000

8.

تعمیرگیربکس کامل و واشر گیری

1.240.000

9.

تعویض پولس یک عدد  وکاسه نمد

230.000

10.

تعويض بلبرینگ چرخ جلو با واشرگیری یک عدد

230.000

11.

تعويض لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو یکعدد با تعویض لنت

120.000

12.

تعمیرکامل چرخ عقب وتعویض لنت ولوازم سیلندر ترمز یکعدد

130.000

13.

تعویض لوازم پمپ ترمز بالا

150.000

14.

تعویض سیم کلاچ

120.000

15.

بازوبست رادیاتور وتعویض آن

135.000

16.

بازوبست کمپرسور کولر

230.000

17.

تعویض لوازم وسرویس کاربراتور

230.000

18.

بازوبست کارتر وتعویض حلالی کارتر

290.000

19.

بازوبست اویل پمپ وتعویض آن

855.000

20.

تعویض سرپلوس یک عدد

150.000

21.

بابت تعویض دسته موتور بالا

86.000

22.

بابت تعویض دسته موتور پایین دو عدد

290.000

23.

بابت تعویض بوستر ترمز

230.000

 

1- كليـه متصديان واحـدهاي صنفـــي  میکانیکی اتومبیل  ملــزم به رعـايت اين نرخنامه ونصب در معرض ديد مشتريان ميباشند.

2- نرخنامه بنام صاحب پروانه کسب وهمراه با مهر اصلی اتاق اصناف و اتحادیه مورد قبول بوده ونصب هرگونه تصویر نرخنامه درمحل کسب وجاهت قانونی نداشته ومشمول جریمه می گردد.

3- شهروندان محترم ميتوانند درصورت مشاهده  عدم رعايت مفاد نرخنامه مـراتب را ازطريق تلفن44242616 و یا 124 گزارش و یا حضورا به اتاق اصناف  واتحادیه مربوطه واقع در بندرلنگه – خیابان شهید نیکسیر – پشت مسجد جامع مراجعه نمایند./


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: