امروز پنجشنبه 22 آذر


خرده فروشی لحاف،بالشت،تشک و پشتی

کد : 10340بازدید 306 بارتاریخ انتشار 20 اسفند ماه 1396 ساعت 09:36 مطلب قابل چاپ

باسمه تعالي

ضوابط خاص صدور پروانه كسب کلیه رسته های تحت پوشش

اتحاديه صنف خرازان : (توزیعی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد.

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

خرده فروشی لحاف، بالشت، تشک و پشتی با کد ISIC 523214

ماده 3 : ابزار و وسایل کار شامل :

میز ، صندلی ، ویترین ، قفسه و ...

ماده 4 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/8.000.000 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/100.000 ريال تا -/1.000.000 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 300.000 ريال بابت سهم اتاق اصناف شهرستان.

4- مبلغ -/300.000 ريال بابت سهم اتحادیه .

5- مبلغ -/ 30.000 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

6- مبلغ -/ 400.000 ريال بابت اتاق اصناف ایران .

7- مبلغ -/500.000 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

8- هزینه خرید کتاب آموزش به مبلغ -/50.000 ريال به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

10- خود یاری هرمبلغ .

ماده 5 : مبالغ مربوط به حق عضویت سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت :

درجه یک درجه دو درجه سه

2.000.000 1.500.000 1.000.000

ماده 6 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ماده 7: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی در کلیه رسته مذکور، 10 مترمربع می باشد.

ماده 8: درصورت عدم حضور صاحب پروانه کسب ، می بایست نسبت به معرفی مباشرواجد الشرایط قانونی به اتحادیه اقدام گردد.

ماده 9 : متصدی واحد صنفی غیر از موارد تصریح شده در قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی ، ملزم به اجرای دستورات ابلاغی که از مراجع ذیصلاح وذیربط صادر می گردد توسط اتحادیه می باشد.

ضوابط خاص:

ماده 10 : متصدیان واحدهای صنفی موظف به رعایت شئونات اسلام در واحدهای صنفی می باشند .

ماده 11 : دیوار ، کف وسقف واحد می بایست قابل قبول باشد.

ماده 12: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 13: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه Posse درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 14 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: