امروز جمعه 23 آذر


خرده فروشی لوازم خانگی

کد : 10348بازدید 289 بارتاریخ انتشار 20 اسفند ماه 1396 ساعت 13:06 مطلب قابل چاپ

باسمه تعالي 

ضوابط خاص صدور پروانه كسب دررسته

خرده فروشی وسائل برقی خانگی

اتحاديه صنف لوازم خانگی : (توزیعی )

ماده 1: فرد صنفي دراين ضوابط ، به شخصي اطلاق ميگردد كه وفق قانون نظام صنفي ، آئين نامه هاي اجرايي بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و... نسبت به تحصيل پروانه كسب ازاتحادیه ، افتتاح مكان مناسب برای هريك از رسته هاي ذیل ، شخصا با قبول مسئوليت و يا بوسيله مباشرقانونی و واجد الشرايط اقدام نمايد.

ماده 2: رسته مشمول این ضوابط :

خرده فروشی وسائل برقی خانگی با کد ISIC 523311 

ماده 3 :نوع خدمات در این رسته شامل :

فروش انواع وسایل برقی خانگی بصورت جزئی . 

ماده 4 : ابزار و وسایل کار شامل : ـــــ

ماده 5 : هزینه صدور پروانه کسب بشرح ذیل است :

1- مبلغ ورود به کسب حداکثر -/000/000/8 ريال بابت صدور .

2- مبلغ -/000/100 ريال تا -/000/000/1 ريال بابت ساختمان سازی .

3- مبلغ -/ 000/500 ريال بابت اتاق اصناف .

4- مبلغ -/ 000/30 ريال بابت سازمان صنعت ، معدن وتجارت .

5- مبلغ -/ 000/200ريال بابت اتاق اصناف ایران .

6- مبلغ -/000/500 ريال بابت کلاس آموزشی اصناف .

7- هزینه خرید کتاب آموزش به عهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

8- هزینه صدور کارت الکترونیکی بعهده متقاضی و فرد صنفی می باشد .

9- خود یاری هرمبلغ .

ماده 6 : مبالغ مربوط به تمدید سالیانه برابر مصوبه جلسه کمیسیون نظارت می باشد .

ضوابط خاص انتظامی :

ماده 7 : تائید نام برای واحد های صنفی موضوع این ضابطه ، به عهده اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وتعیین اسامی بیگانه ممنوع می باشد.

ماده 8: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، لوازم خانگی (کوچک) 15مترمربع می باشد.

ماده 9: حداقل مساحت جهت تاسیس واحد صنفی دررسته مذکور، لوازم خانگی (بزرگ) 30مترمربع می باشد.

ماده 10: واحد صنفی می بایست دارای انبار مناسب باشد.

ماده 11 : متصدیان واحد های صنفی مکلف به تسلیم برگ فروش (صورتحساب) شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ ، مبلغ دریافتی ونوع ومشخصات کالای فروخته شده به مشتریان می باشند.

ضوابط خاص بهداشتی :

تبصره: انبار باید دارای حداقل کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 12: واحد صنفی باید مجهز به کپسول اطفاء حریق باشد.

ماده 13 : دیوار واحد کاشی کاری، کف سرامیک وسقف آن مورد تائید اتحادیه وبهداشت باشد.

ماده 14 : نصب اتیکت بر روی کالاهای موجود الزامی است. 

ماده 15 : حداقل کارگر بکار گیری شده در رسته مذکور 3 نفر خواهد بود.

ماده 16: متصدی واحد صنفی مشمول این ضابطه موظف به نصب دستگاه مکانیزه فرووش Posse درمحل واحد صنفی می باشد.

ماده 17 : سایر مواردی که دراین ضوابط خاص قید نگردیده ، برابر قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرایی و... خواهد بود.

ماده 18: اين ضوابط خاص 18 ماده و1 تبصره 7 بند تنظيم گرديده است.


ارتباط با کاربران

نام شما:

ایمیل شما: